A Spektrum-Programok

Küldetésünk az ideális tanulási környezet megalkotása. A Spektrum-Projekt a gyermeket körülvevő környezet elemeire fókuszál: a pedagógusra, az oktatásmódszertani alapelvekre, a helyszínre, valamint a közösség működésére. A pedagógusról már írtunk korábban, ezúton az alapelveinkről szeretnénk néhány gondolatot megosztani veletek.

Egy projekt tervezésekor a legfontosabb az egyértelmű célok megfogalmazása.  Az oktatási-nevelési környezetünk tervezésekor először is azt fogalmaztuk meg, hogy milyen gyermekeket szeretnénk felnevelni. Összegyűjtöttük, hogy milyen tulajdonságokat és értékeket szeretnénk megerősíteni a nálunk felnövő Spektrum-Generáció tagjaiban. Mi mást is tűzhetnénk ki célul, minthogy gyermekeink képesek legyenek otthonosan, magabiztosan, kiegyensúlyozottan, és céltudatosan mozogni az őket körülvevő világban? 

Super1

/Kép forrása/

Ennek megfelelően célunk, hogy gyermekeink:

 • Nyitottak maradjanak.
 • Meg akarják ismerni saját személyiségüket.
 • Megismerjék saját személyiségüket.
 • Legyenek rövid-és hosszú távú céljaik.
 • Elérhető, de kihívásokkal teli célokat tűzzenek ki maguk elé.
 • Elsajátítsák az önmotiváció képességét.
 • Mindent megtegyenek céljaik megvalósítása érdekében.
 • Magabiztosak legyenek, és álljanak ki önmagukért.
 • Segítőkészek legyenek. Olyanok, akik nem hagyják cserben embertársaikat.
 • Vállaljanak felelősséget saját viselkedésükért.
 • Logikusan és divergensen gondolkodjanak.
 • Nem a problémákra, hanem azok megoldására koncentrálnjanak.
 • Fejlett kritikai érzékkel és vitakultúrával rendelkezzenek.
 • Képesek legyenek csapatban együttműködni.
 • Megszerzett tudásukat adaptív módon, többféle kontextusban használják fel.
 • Természetessé, és örömteli tevékenységgé váljon számukra a mindennapos tanulás.

A fenti célok elérése érdekében olyan különféle programokat hozunk létre, amelyek végigkísérik a gyermekek fejlődését és teljes mértékben igazodnak a testi és lelki változásaikhoz. A programokat a különböző életkorokhoz illeszkedő modulokra bontjuk és kidolgozásukhoz külső szakemberek (pszichológusok, coachok) segítségét vesszük igénybe.  Spektrum-Bölcsődéink programjaiba például a kommunikációs és a szociális kompetenciát, valamint a megoldásközpontú gondolkodást fejlesztő programok egyes moduljait is beépítjük.

A Spektrum és a kompetenciafejlesztés

A “kompetencia” szó jelentése a következő: Készségek és képességek együttesét jelenti, melyek segítségével valaki problémamegoldásra képes egy adott területen, jelenti továbbá az illetőnek azt a hajlandóságát is, hogy a problémamegoldásra való képességét alkalmazza és kivitelezze. A fogalom magában foglalja az illető tudását, tapasztalatait éppúgy, mint személyes adottságait.” (Forrás: Wikipédia)

Vagyis a kompetencia egy meglévő képesség való életben történő alkalmazását és kivitelezését jelenti. Véleményünk szerint a legjobb eredményeket úgy érhetjük el, ha a gyermekeket nem szeparáljuk el a világtól, hanem nagy és világos ablakokat nyitunk rájuk. Ablakokat, amelyen keresztül a fény elérheti őket, hogy minél életszerűbb helyzetekben tevékenykedhessenek. Ha a tanulási környezetben biztosítjuk számukra mindazt, amit mi, felnőttként nap, mint nap megkapunk, megélünk és használunk (pl.: technológiai háttér, tapasztalatcsere, szociális tanulás), akkor tulajdonképpen ugyanúgy kompetenciákat fejlesztünk.

Mert:

 • Gyakoroltatunk.
 • Önértékelésre nevelünk.
 • Minden kérdésre válaszolunk.
 • Csapatban dolgoztatunk.
 • Hosszú- és rövidtávú projekteket viszünk végig, együtt a gyermekekkel.
 • Valódi, kihívást igénylő feladatokat adunk.
 • Az egyéni fejlődést követjük végig.
 • Többféleképpen értékeljük az egyéni fejlődést.

Nálunk nem a számon kérendő anyag elsajátítása a cél. A gyermek nem azért küzd és tanul, hogy megírja a dolgozatot, vagy, hogy felmondja a kötelezően megtanulandó verset. Nem az a motiváció alapja, hogy erőfeszítéseiért cserébe megkapja a megfelelő osztályzatot.

A tanulás egy eszköz és nem a cél

A Spektrumnál a tanulás csak egyfajta eszköz a célok eléréséhez. Ezek a célok mindig igazodnak a gyermek motivációjához annak érdekében, hogy a tanulás a lehető leghatékonyabb és nem utolsósorban élvezetes tevékenység legyen.  Nézzünk egy példát:

 • Ha egy hétéves tanuló a Százholdas Pagonyban élő bölcs bagoly szerepét kapja, aki el tud olvasni három szót és le tudja írni a nevét, akkor ez már önmagában elegendő késztetést jelenthet számára a feladat elvégzéséhez. Nevezetesen, hogy az iskolai előadás kezdetéig el kell sajátítania ezeket a képességeket.
 • Ha egy tizenhat éves diák az a feladatot kapja, hogy helyezkedjen bele Rómeó szerepébe és karakterhűen, mégis XXI. századi stílusban írjon szerelmeslevelet Júliának, akkor úgy fog elmerülni a mű értékelésében, hogy közben rengeteget tanul.

A jó pedagógus mindig olyan célt választ a gyermek számára, ami kellő erőfeszítést követően ugyan, de teljesíthető. Közben mellette áll és megadja számára azt a segítséget, amit igényel. A Spektrum a tanulói létszám és a a pedagógusok megfelelő arányával biztosítja, hogy ez az együttműködés valóban hatékony legyen.

Kompetenciafelmérés Magyarországon

Hallottál már a központi kompetenciamérésről? A magyar állami iskolákban minden év májusában rendezik meg az országos kompetenciafelmérést. Az összes 6., 8. és 10. osztályos tanulónak ki kell töltenie a központilag összeállított feladatlapokat, melyek eredményeiből a szövegértésre és a matematikai eszköztudásra következtetnek. (Létezik még egy mérés a 4. évfolyamos tanulók számára is, de azt a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a 2012/2013. tanévtől nem teszi kötelezővé.) A kompetenciamérés arra keresi a választ, hogy a tanulók képesek-e a tudásukat az életben alkalmazni és további ismeretszerzésre felhasználni.  

A legutóbbi felmérésben összesen 266.606 tanuló vett részt. A kapott eredmények most is illeszkednek a korábbi években mért eredményekhez, melyek nemzetközi viszonylatban is átlagon alul maradnak.

Nézzük például a matematikai eszköztudáshoz kapcsolódó összefüggéseket:

 • Eddig feltételezhető volt, hogy a matematikai modellek tanulása közben a gyakorlati alkalmazási készségek spontán is fejlődnek, ám a legutóbbi eredmények tükrében ez az álláspont már aligha állja meg a helyét.
 • A gyakorlati alkalmazási készségek fejlesztésére a középiskolai matematikaoktatás általánosságban kevés hangsúlyt helyez.
 • A fejlődés mértéke az életkor előrehaladásával csökken.

Néhány általános következtetés:

 • Jelentős területi egyenlőtlenségek jellemzik az oktatási rendszert. (A Nyugat-Dunántúl és a Közép-Magyarország régió jól teljesít, az Észak-Magyarország és az Észak-Alföld régió pedig le van maradva.)
 • A hat és nyolc évfolyamos gimnáziumokba járók a 6. a 8. és a 10. évfolyamon, mindkét mérési területen lényegesen jobb átlageredményt értek el, mint a hagyományos általános iskolai képzésben tanulók.
 • A 10. évfolyamos, szakiskolások átlageredménye jóval az országos átlag alatt van. A többi évfolyammal való összevetésben ez az eredmény alacsonyabb a négy évvel fiatalabb, az általános iskola 6. évfolyamára járó tanulók átlageredményénél is. Ez azt jelenti, hogy egy egész középiskolai képzési forma tanulói (a populáció 22%-a!) nem képesek elérni a 6. évfolyam átlagos matematikai és szövegértési képességszintjét sem.
 • A fiúk és a lányok teljesítménye között jelentős különbség van. A 4. Évfolyamon még kevéssé érzékelhető ez a különbség, ami aztán a 8. Évfolyamos tanulók esetében egyértelműen látható. A lányok a szövegértési teszteken teljesítenek jobban, a fiúk pedig matematikából. Idővel nő a fiúk előnye matematikából, viszont csökken a lemaradásuk szövegértésből.

A kimutatásban további érdekességeket olvashatsz.

IKT-felmérés az európai iskolákban

Az ESSIE elnevezéssel folyó kutatást 2011 őszén végezték 27 országban, közöttük Magyarországon is. A kutatás középpontjában az információs és kommunikációs technológiák oktatási intézményekben való alkalmazása állt. A vizsgálatban a 4., 8., valamint a 11. évfolyamos tanulók, illetve tanárok és igazgatók vettek részt.

A kutatás az eredmények fényében (2013-ban) két fontos ajánlást fogalmazott meg:

 •         Összetettebben kell kezelni a digitális kompetenciák fejlesztését: nem csak az infrastruktúrába kell invesztálni, hanem a tanárok továbbképzésébe is.
 •         Az Európai Bizottságnak hozzá kell járulnia, hogy csökkenjen az országok közötti különbség. Új, a digitális technológiát alkalmazó tanítási módszereket kell támogatnia, segítenie kell a tanárok számára rendelkezésre álló jó minőségű digitális tananyagok mennyiségének növelését, valamint rendszeresen monitoroznia kell a digitális technológia alkalmazásának helyzetét és a tanulók digitális kompetenciáinak fejlődését.

(Forrás: itt)

Változásokra van szükség

Szükségszerűen változnia kell a közoktatásnak, hiszen a jelenlegi állapotában nem képes ellátni a fő feladatát. Egy olyan helyzet alakult ki, melyben a tanárok és a diákok sem tudnak kiteljesedni. Kisebb-nagyobb egyéni és csoportos akcióknak, mini-forradalmaknak köszönhetően vannak intézmények, ahol jóval megnyugtatóbb a helyzet, de sajnos nem ez az általános állapot. Keresve sem találjuk azt a konstans minőséget és fejlődési igényt, amit egy oktatási-nevelési intézménytől elvárnánk.

A fenti vizsgálatokból jól kirajzolódnak azok a területek, amikkel érdemes lenne foglalkozni. Központi változásokra lenne szükség, hogy a hátrányt idővel ledolgozzuk és gyermekeink számára lépésről-lépésre egy jól működő, kompetenciaérlelő oktatási rendszert hozzunk létre.

A Spektrum változtat

A Spektrumot a gyermekekbe vetett bizalom és egy nagy adag türelmetlenség hívta életre. Mindannyian érezzük, hogy a változás idővel el fog jönni, de nem tudjuk és nem is szeretnénk kivárni, amíg ez bekövetkezik.

A Spektrum 0-19 éves korig ajánl különböző tanulási és nevelési tereket.

Akár egy munkahelyi bölcsődéről van szó, akár egy állami oktatáshoz igazodó napköziről, vagy egy egésznapos ellátásról, egy biztos: a gyermek egyéniségének védelmét előtérbe helyezzük.

Tudjuk jól, hogy mindenki egyedi és a személyiségjellemzők tág spektrumon helyezkednek el. Nem torzítjuk a gyermeket, hanem a környezetet igazítjuk hozzá:

 • Segítjük a Spektrum-Pedagógust, hogy elsajátítsa mindazokat a képességeket, ami az egyénre szabott oktatás és nevelés gyakorlásához szükséges.
 • Programjaink segítségével modellezzük a világban zajló változásokat és olyan elvárásokat támasztunk a gyermekek felé, melyeket örömmel teljesítenek. Közben megtanulnak egymással hatékonyan együttműködni, illetve megismerik saját magukat.

Figyelünk a kulcskompetenciák fejlődésére és a felmerülő igény szerint fejlesztjük azokat. Nyomonkövetjük és sokoldalúan dokumentáljuk a gyermekek egyéni fejlődési folyamatát. Ennek érdekében rendszeres időközönként, évente többször is végzünk, a hagyományostól eltérő kompetenciamérést. Mindezt azért, hogy több adat álljon rendelkezésre a gyermekekről, és minél pontosabban tudjuk követni a személyiség fejlődését is.

Adatbázisunk természetesen elérhető a szülők számára, akik folyamatos (online és személyes) kapcsolatot tarthatnak a külsős szakembereinkkel is.

Legyél te is részese a változásnak!

Csatlakozz a facebook-közösségünkhöz!

 • Ha szülőként úgy érzed, a gyermekednek a mi tanulócsoportjaink egyikében van a helye. Ne maradj le a beiratkozással kapcsolatos információkról!
 • Ha pedagógusként vagy szülőként szívesen részt vennél a 2017-ben induló tanfolyamainkon, beszélgetéseinken.
 • Ha pedagógusként úgy érzed, közénk tartozol. Ne maradj le az álláshirdetéseinkről!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *