Magántanulói státuszról


Kiből lehet magántanuló?

Minden közoktatásban tanuló diáknak joga van ahhoz, hogy magántanuló legyen. A legtöbben szakvélemény alapján kénytelenek magántanulóként folytatni a tanulmányaikat. Erre általában a sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók esetében kerül sor, de a súlyos beteg közép- és általános iskolások, illetve az élsportolók is rendszerint otthon tanulnak.


Ki dönti el, hogy a státuszt megkapja-e a gyermek?

A státuszról a szülő kérelme alapján az intézményvezető dönt, akinek ki kell kérnie a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményét is.


Be kell iratkozni a körzetes iskolába?

Igen, a beiratkozás kötelező.


Be kell járni az iskolai órákra?

Automatikus felmentést kap a tanuló az összes óra alól, de igazgatói beleegyezéssel bejárhat, ha szeretne.


Hogyan kap jegyeket az, aki magántanuló?

A számonkérés módját az igazgató határozza meg, érdemes tehát kérni, hogy azokból a tárgyakból, amelyekből a diák az értékeléshez elegendő jegyet szerzett, azok alapján osztályozzák félévkor, illetve a tanév végén. Ha a diákot vizsgára kötelezik, azon a szülő is részt vehet.


Minden tantárgyból kapnak jegyet?

Magatartásból és szorgalomból nem, ehhez a tanároknak nem is lenne elég információja.


Hogyan zajlik az iskolai vizsga?

Jó tudni, hogy nem csak a magántanulók, hanem a jogszabályban meghatározottnál többet hiányzó tanulóknak is osztályozóvizsgát  kell tenniük.  Az osztályozó vizsgák időpontjáról az iskola írásban értesíti a tanulót.  A tanuló érdemjegyeit és osztályzatait az iskola állapítja meg, illetve ő dönt arról, hogy a tanuló magasabb évfolyamba léphet-e. A tanuló döntése alapján független vizsgabizottság előtt is számot adhat tudásáról, érdemjegyeit ekkor a vizsgabizottság tanárai adják.  A vizsgán a szülő is jelen lehet.


Kell-e fizetni azért, hogy az iskolában levizsgáztassák a gyermekem?

Az intézmény ugyan nem tud normatív támogatást igényelni azon tanulók után, akik szülői döntést követően kérték a magántanulói státuszba helyezést, de nem kérhetik el a felmerülő vizsgák költségeit, ezt az összeget az intézmény fenntartójának kell biztosítania.


A magántanulók után is jár családi pótlék és tankönyvtámogatás?

A magántanulói jogviszonynak semmilyen külön költsége nincs, sőt a magántanulót ugyanolyan juttatások illetik meg, mint azokat, akik iskolába járnak, legyen szó akár a családi pótlékról, akár a tankönyvtámogatásról.